باشگاه ورزشی آفتاب حامی انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان سمنان

سپاسگزار مهرشما هستیم🌺

انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان سمنان

با مهربانیهای تهیه کننده کنسرت محسن یگانه،ورزشکاران مدال آور پیوندکلیه به تماشای این کنسرت نشستند
انجمن کلیوی سمنان مراتب تقدیرو سپاس خودراازجناب آقای هادی شهرو اعلام می دارد
مهرتان پایدار🌺

انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان سمنان

طراحی و اجرا توسط " روشاوب "